‍ලෝක තැපැල් දිනය-2017

ලෝක තැපැල් දින ජාතික උත්සවය – ඔක්තෝබර් 09 – පොළොන්නරුවේදී