සමූපාකාර රක්ෂන ගෙවීම් ‍

ඔබගේ සමූපාකාර රක්ෂන ගෙවීම් ‍ තැපැල් කාර්යාල මඟින් සිදු කළ හැක. මේ සඳහා වූ සමාරම්භක උළෙල තැපැල් මූලස්ථානයේදී  2017-08-17 දින පෙ.ව 10.30 ට පැවැත්වේ.