තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍ය වාර්ෂික සමුළුව

තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍ය වාර්ෂික සමුළුව

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය විසින් තොරතුරු සම්බන්ධීකාරන නිළධාරීන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද මධ්‍ය වාර්ෂික සමුළුව 2017-05-23 දින තැපැල් මූලස්ථානයේදී පැවැත්විනි