ප්‍රධාන කාර්යාල දුරකතන අංක

Post Master Addalaichenai (Fax) (067) 227 7220
Post Office (067) 227 7420
Post Master Agalawatta (Fax) (034) 224 7450
Telegrams (034) 224 7452
Post Master Ahangama (091) 228 3250
Post Office (091) 228 3251
Telegrams (091) 228 3252
Post Master Akkaraipattu (067) 227 7205
Fax (067) 227 7250
Counter (067) 227 7251
Akkaraipattu Central (Fax) (067) 227 7208
Post Master Akmeemana (091) 222 3261
Post Master Akurana/Fax (081) 230 0451
Do (081) 230 4347
Fax (081) 230 4464
Rfidd (081) 230 4561
Post Master Akuressa/Fax (041) 228 3250
Do (041) 228 3251
Fax (041) 228 3075
Post Master Alawatugoda (066) 224 4448
Alawwa/Fax (037) 227 8152
Post Office (066) 224 4401
Post Master Aluthgama (034) 227 5150
Do (034) 227 5151
Do (034) 227 1360
Fax (034) 227 1361
Post Master Ambagasdowa (057) 224 5247
Post Master Ambalangoda (091) 225 8250
Post Office (091) 225 8252
Fax (091) 225 6572
Telegrams (091) 225 8251
Do (091) 225 8216
Supervising Officer (091) 225 8253
Post Master Ambalantota (Fax) (047) 222 5197
Post Office (047) 222 3251
Telegrams (047) 222 3253
Post Office Ambalanpola (037) 225 3055
Do (037) 225 3054
Post Master Amitirigala (036)  222 2441
Post Master Ampara (Fax) (063) 222 2250
Post Office (063) 222 2251
Supervising Officer (063) 222 2254
Counter (063) 222 2258
Post Master Ampitiya (081) 223 4295
Chief Post Master/Post Master (081) 220 3345
Rf Idd (081) 223 4295
Amithirigala  (036) 222 2441
Post Master Analativu  (060) 221 2346
Post Master Anamaduwa (032) 226 3250
Fax (032) 226 3671
Post Office (032) 226 3297
Post Master Angunakolapelessa (047) 222 8250
Do (047) 222 8251
Post Master Anguruwatota (034) 226 1255
Do (034) 225 1434
Do (034) 225 1433
Fax (034) 225 1345
Post Master Ankumbura (066) 224 0251
Chief Post Master/Post Master (066) 224 0301
Chief Post Master Anuradhapura (025) 222 2250
Counter \ (025) 222 2251
Insp Minor Staff (025) 222 2252
Dy Chief Post Master (025) 222 2182
Chief Clerk (025) 222 2623
Rural Sec - (025) 222 2259
Post Master Aralaganwila (027) 222 2441
Dev Superintendent of Post Office (Polonnaruwa) (027) 222 2255
Fax (027) 222 3860
Post Master Aranayake (035) 225 8050
Fax (035)  2258001
Post Office (035) 225 8051
Post Office Araipattai (065) 224 5628
Post Officeatchavely (060) 221 3173
Post Master Aturugiriya 256 1226
Post Master Attanagalla (033) 228 0200
Counter (033) 228 2579
Chief Post Master Avissawella (Fax) (036) 222 2250
Post Office (036) 222 2252
Telegrams (036) 222 2253
Supervising Officer (036) 222 2251
Post Office Ayagama (045) 225 0050
Post Master Badalkumbura (055) 225 0450
Fax (055) 225 0250
Counter (055) 225 0251
Post Master Baddegama/Fax (091) 229 2250
Post Office (091) 229 2251
Post Master Badulla/Fax (055) 222 2250
Post Office (055) 222 2251
Do (055) 222 2254
Fax (055) 222 2253
Supervising Officer (055) 222 2252
Badulla Post Counter (055) 222 4151
Badulla Po Post Shop (055) 222 4150
Post Office Badulla Bazaar (055) 222 2140
Post Master Baduraliya (034) 224 6868
Do (034) 224 6869
Do (034) 224 6870
Do (034) 224 6867
Fax (034) 224 4453
Post Master Bakamuna (066) 222 2251
Do (066) 222 2250
Fax (066) 225 6652
Post Office (066) 222 2253
Post Master Balangoda (045) 228 8050
Supvy Officer (045) 228 7350
Fax (045) 228 7250
Counter (045) 228 7251
Telegrams (045) 228 7253
Post Master Balapitiya (091) 222 2140
Post Master Bandaragama/Fax (038) 229 0250
Do (038) 229 1854
Fax (038) 229 1870
Post Office (038) 229 0252
Telegrams (038) 229 0253
Post Master Bandarwela (057) 227 2250
Fax (057) 222 4032
Post Office (057) 222 2251
Cashier (057) 222 2252
Supervising Officer (057) 222 2254
Post Master Barawakumbuka (047) 222 3923
Post Master Batapola (091) 226 0376
Post Master Battaramulla 288 9452
Fax 286 2452
Post Office 286 2241
Post Master Batticaloa- (065) 222 4450
Post Office (065) 222 2252
Fax (065) 222 4454
Post Shop (065) 222 2254
Mail Room (065) 222 2251
Dy Chief Post Master (065) 222 2599
Cashier (065) 222 2552
Batuwatta 237 248
Post Master Beliatta (047) 224 3250
Fax (047) 225 1183
Post Office (047) 224 3252
Post Master Belihuloya/Fax (045) 228 0250
Post Office (045) 228 0151
Post Master Bemmulla (033) 228 8488
Fax (033) 229 5313
Post Master Bentota/Fax (034) 227 5250
Post Office (034) 227 5251
Post Master Beruwala/Fax (034) 227 6050
Do (034) 227 7385
Do (034) 227 7403
Post Office (034) 227 6058
Telegrams (034) 227 6053
Post Master Bibile (055) 226 5450
Fax (055) 226 5116
Bingiriya (032) 224 5427
Do (032) 224 6166
Biyagama 248 8528
Post Office (055) 226 5451
Telegrams (055) 226 5453
Post Master Bodhirajaramaya 269 2977
Post Master Bogawantalawa (052) 226 7551
Leiemale/Counter/Chief Post Master/Post Master/Fax (052) 226 7795
Post Master Boralesgamuwa 250 9252
Post Office 250 9234
Post Master Boralanda (057) 228 0462
Fax (057) 228 0657
Post Master Borella (Fax) 269 2366
Post Office 269 5149
Seniorasst 269 5747
Post Master Boossa (091) 222 2155
Post Master Bulathkohupitiya (036) 224 7250
Counter (036) 224 7252
Post Master Bulathsinghala (034) 228 3150
Do (034) 228 2742
Fax (034) 228 2741
Counter (034) 228 3151
Telegrams (034) 228 3152
Post Master Buthpitiya (033) 227 9446
Post Office Buttala (055) 227 3951
Do (055) 227 3950
Fax (055) 227 3421
Post Master Central Camp (063) 222 2090
Post Office Chavakachcheri (021) 222 7062
Post Office Chunnakam (060) 221 3169
Post Office Chundlkuli (021) 222 2550
Fax (021) 222 5012
Post Master Cheddikulam (024) 222 0902
Post Master Chenkalady (065) 224 0493
Post Master (065) 224 0509
Chief Post Master Chllaw (032) 222 3268
Fax (032) 222 0665
Post Office (032) 222 2252
Telegrams (032) 222 2254
Supervising Officer (032) 222 2251
Post Master China Bay/Fax/Telemail (026) 223 3250
Post Office (026) 223 3253
Counter Telegraph (026) 223 3251
Post Master Cinnamon Gardens/Fax 269 1020
Post Office 269 4765
Post Master Colombogeara (047) 223 3259
Post Master Colombo Air Port – Katunayaka 225 2755
Fax 225 2250
Post Master Colombo Labour Secretariat 258 1444
Post Master Colombo Secretariat 243 1712
Post Master Colombo Courts 232 7389
Post Office 232 0113
Post Master Colombo University 257 3259
Daladagama (037) 227 5206
Post Master Dambadeniya (Fax) (037) 228 8048
Post Master Dambagalla (055) 227 6257
Post Master Dambulla Chief Post Master/Post Master (066) 228 4750
Fax (066) 228 3044
Counter (066) 228 4752
Do (066) 228 4751
Locale (066) 228 3162
Post Master Dahkotuwa (031) 225 8250
Fax (031) 226 0175
Post Office (031) 225 8252
Post Master Dantura/Fax
Telemail/Counter (081) 257 5263
Post Master Dehiowlta (036) 222 2550
Fax (036) 223 2684
Post Master Dehiwala/Fax  273 9833
Post Office 273 8251
Telegrams 273 8253
Post Office Dehiattakandiya (027) 225 0251
Do (027) 225 0283
Fax (027) 225 0341
Delgoda 240 3260
Counter 240 2231
Post Master Deltota (081) 246 7356
Post Master Demanhandiya (031) 222 2004
Post Office Demodara (Fax) (055) 229 4150
Post Master Denipitiya (041) 225 0246
Post Office (041) 225 0248
Post Master Deniyaya (041) 227 3250
Fax (041) 227 3887
Communication Plyasa (041) 227 3886
Post Office (041) 227 3251
Post Master Deiyandara (041) 226 8254
Post Master Deraniyagala (036) 224 9517
Post Shop (036) 224 9516
Post Office Deraniyagala – Ctr (036) 224 9250
Counter (036) 224 7251
Fax (036) 224 9251
Post Office Desastra – Kalutara (034) 222 2515
Post Master Devinuwara/Fax (041) 222 2551
Fax (041) 223 1437
Post Office (041) 222 2552
Post Master Devalegama (035) 222 9281
Post Office Devalegama – Counter (035) 222 9039
Dewahuwa (066) 228 9226
Devalapola 229 0344
Post Master Dharga Town (034) 227 1940
Do (034) 227 1941
Do (034) 227 1942
Do (034) 227 5657
Fax (034) 227 5120
Post Office (034) 227 5057
Post Master Digana (081) 237 4261
Post Master Dickoya (051) 222 2400
Chief Post Master/Post Master (051) 222 5055
Telemail (051) 222 2405
Post Office/Fax (051) 222 2595
Post Master Dickwella (041) 225 5250
Fax (041) 225 6220
Post Office (041) 225 5251
Post Master Divulapitiya (031) 224 6250
Do (031) 224 7294
Post Master Diyatalawa (057) 222 9050
Do (057) 222 9051
Do (057) 222 9053
Fax (057) 222 9311
Counter (057) 222 9488
Post Shop (057) 222 9485
Post Master Dombagahawela (055) 227 6154
Post Master Dodanduwa (091) 226 7536
Fax (091) 226 7096
Counter (091) 226 7094
Telegrams (091) 226 7095
Post Master Dodangaslanda (Fax) (037) 225 2001
Post Master Dodangoda (034) 228 1609
Post Master Dolosbage (054) 224 4251
Doluwe (081) 235 4587
Dompe 240 9515
Counter 240 9502
Post Master Dummalasuriya (032) 224 0656
Post Office (032) 224 0655
Post Office Dunuwilapitiya (066) 223 4113
Post Master Eheliyagoda (036) 225 8250
Fax (036) 225 9573
Telegrams (036) 225 8252
Post Master Ekala 223 6404
Ekala Air Force Camp 224 0375
Post Master Ella (057) 222 8550
Fax (057) 222 8992
Post Master Elpitiya/Fax (091) 229 1250
Post Office (091) 229 1252
Counter (091) 229 1251
Telegrams (091) 229 1253
Post Master Embilipitiya/Fax (047) 223 0250
Telegrams (047) 223 0252
Counter (047) 223 0253
Post Master Eppawala (025) 224 9150
Post Office (025) 224 9151
Post Master Eravur (065) 224 0607
Do (065) 224 0072
Fax (065) 224 0494
Post Shop Eravur (065) 224 0071
Post Master Erukkalampiddy (023) 223 2194
Post Master Ettampitiya (055) 229 4050
Post Office (055) 229 4051
Post Master Etimalewewa (055) 222 2138
Post Master Etiliwewa (055) 222 2139
Post Master Galagedara (081) 246 1250
Do (081) 246 1251
Rfidd (081) 246 3351
Telemail (081) 246 3352
Locale E Mall (081) 246 3353
Posot Master Galaha (081) 246 7251
Post Office (081) 246 7250
Galapitamada (035) 226 7204
Post Master Galenblndunuwewa (025) 225 8250
Post Office (025) 225 8252
Post Master Galewala (066) 228 9250
Telemail/Fax (066) 228 9257
Post Office (066) 228 9251
Post Master Galagamuwa/Fax (037) 225 3050
Post Office (037) 225 3052
Fax (037) 225 3893
Post Masters Quarters (037) 225 3057
Do (037) 225 4014
Post Master Galigamuwa Town (035) 228 2101
Fax (035) 228 2774
Chief Post Master Galle (091) 222 2250
Deputy Post Master (091) 222 3250
Post Office/Fax (091) 223 4853
Counter (091) 223 2065
E Mail/Tele Mail (091) 223 2065
Mail Room (091) 222 2254
Sub Post Office Section (091) 222 3251
Sub Post Office Section (091) 222 3251
Inspector Uniform Staff (091) 222 2112
Post Master Galle Fort (091) 223 2050
Post Office (091) 222 2064
Post Master Galnewa (025) 226 9550
Post Office (025) 226 9551
Chief Post Master Gampaha (033) 222 2250
Counters (033) 222 2251
Supervising Officer (033) 222 2150
Gampaha Kachcheri (033) 222 2912
Post Master Gampola (081) 235 2250
Officer-In-Charge Counters (081) 235 2317
Counter (081) 235 2252
Maii Room (081) 235 2254
Supervising Officer Telemail (081) 235 2359
Post Master Gandara (041) 225 9251
Post Office (041) 225 9250
Post Master Ganemulla (033) 226 0251
Post Master Ganegoda (091) 229 1287
Post Master Getahetta (036) 222 2430
Post Master Gelioya (081) 231 0150
Fax (081) 231 4353
Telegram (081) 231 4354
Counter (081) 231 4352
Post Office (081) 231 0151
Post Master Getamanna (047) 224 0296
Post Master Ginigathena Telemail/Counter/Fax (051) 224 2250
Post Master Ginimellagaha (091) 229 2213
Post Master Gintota (091) 222 3252
Counter (091) 222 2051
Post Master Girandurukotte (027) 225 4250
Fax (027) 225 4140
Postoffice (027) 225 4251
Post Master Giriulla (037) 228 8052
Fax (037) 228 8050
Post Office  (037) 228 8252
Post Master Godakawela (045) 224 0250
Do (045) 224 0151
Post Office (045) 224 0452
Fax (045) 224 0451
Post Master Gonapinuwala (091) 227 7195
Fax (091) 227 3195
Post Master Gonapola Junction (034) 225 1201
Post Master Gonawala (Wp) 291 1420
Post Master Gonawila (031) 229 9650
Do (031) 229 9652
Ganawila Junct (034) 225 7207
Post Master Govinna (034) 226 1150
Post Master Grandpass/Fax 243 2019
Post Office 232 3019
Post Master Gunnapana Fax/Telemail/Counter (081) 247 6353
Guruthalawa/Fax (057) 228 0836
Post Office (057) 224 4317
Post Master Habaraduwa (091) 228 3253
Fax (091) 228 2244
Post Office (091) 228 3254
Post Master Habarana (066) 227 0051
Post Master Hakmana/Fax (041) 228 6250
Post Office Hakmana (041) 228 6251
Counter Post Office Hakmana (041) 228 6252
Galadivulwewa  (025) 225 7629
Post Master Haldumulla (057) 226 8150
Post Master Halgranoya/Telemail (052) 226 5250
Fax (052) 226 5488
Post Office (052) 226 5251
Post Master Haliela/Fax (055) 229 4250
Post Office (055) 229 4251
Telegrams (055) 229 4253
Post Master Hambantota (047) 222 0250
Fax (047) 222 2114
Post Office (047) 222 0251
Post Master Handessa (081) 231 6693
Counter (081) 231 5451
Fax (081) 231 6694
Hanguranketha (Chief Post Master/Post Master) (081) 236 9850
Telemail/Fax (081) 236 9250
Counter (081) 236 9251
Post Master Harwella/Fax (036) 225 5250
Post Office (036) 225 5251
Post Master Haputale (057) 226 8050
Fax (057) 226 8573
Post Office (057) 226 8051
Telegrams (057) 226 8053
Chief Post Master Hatton/Fax (051) 222 2250
Counter 222 2252
Do 222 4722
Telemail/Locale 222 4720
Chief Post Master 222 2251
Supervising Officer 222 2510
Do 222 4721
Chief Post Master (051) 222 2251
Inspector Uniforms Room Staff (Fax) (051) 222 2314
Supervising Officer (051) 222 2510
Post Office Hathraliyadda (051) 222 2252
Post Master Havelock Town 258 5810
Fax 250 8931
Post Office 258 5824
Hasthishallapura (037) 222 3263
Hasalaka (055) 225 8152
Counter (055) 225 7150
Locale (055) 225 8170
Post Master Hemmathagama (035) 225 7592
Henegama (033) 228 8234
Post Office (035) 225 7591
Post Master Hettipola/Fax (037) 229 1050
Post Office (037) 229 1051
Post Master Hettimulla (035) 222 2102
Post Master Hikkaduwa (091) 227 5069
Fax (091) 227 7251
Post Office (091) 227 7252
Post Master Hingula (035) 224 0605
Post Master Hingurakgoda (027) 224 6250
Do (027) 224 6253
Fax (027) 224 7632
Hinlduma(Private) (091) 223 8473
Post Office (027) 224 6252
Post Master Hingurana/Fax (063) 224 0050
Post Office (063) 224 0051
Post Master Homagama 285 5238
Horampella 229 5003
Post Master Horana/Fax (034) 226 2350
Post Office (034) 226 1252
Supervising Officer (034) 226 1251
Telegrams (034) 226 1253
Post Master Horowpothana (025) 227 8450
Post Office (025) 227 8452
Post Master Hungama (047) 222 6050
Ibbagamuwa (037) 225 9685
Do (037) 225 9928
Fax (037) 225 9679
Post Master Imaduwa (091) 228 6152
Post Office (091) 228 6050
Post Master Inginiyagia (063) 224 2050
Post Office (063) 224 2051
Post Master Indurawa (034) 227 5265
Post Master Ingiriya (034) 226 9250
Post Office (034) 226 9252
Post Office Inland Revenue Dept 244 8351
Post Master Ipologama (025) 226 4248
Post Office (025) 226 4249
Post Master Isadeen Town (041) 222 2690
Post Master Irakkamam (063) 222 2309
Post Office (036) 222 2306
Post Master Isurupaya 278 5244
Post Office 278 5264
Post Office Ittepana (034) 227 4415
Post Master Ja-Ela 223 6492
Fax 245 5433
Post Office 223 6420
Telegrams 223 6948
Post Master Jaffna (021) 222 2250
Fax (021) 222 3567
Counter (021) 222 8142
Post Shop (021) 222 3761
Fax (021) 222 3764
Counter (021) 222 5014
Post Office Jayanthipura (027) 222 2163
Post Master Kadawatha 292 5271
Post Office 292 5224
Do 290 1451
Post Master Kadugannawa/Fax (081) 257 1250
Post Office (081) 257 1391
Do (081) 257 1251
Post Master Kaduwela 257 1239
Post Office 257 1220
Post Master Kahaduwa (091) 390 1725
Post Master Kahatagasdigiliya (025) 224 7450
Post Office (025) 224 7452
Post Master Kahawatta/Fax (045) 227 0250
Post Office (045) 227 0251
Kaikawala/Telemail/Chief Post Master/Post Master (066) 222 0973
Fax (066) 222 0974
Post Master Kalawana (045) 225 5250
Post Office (045) 225 5251
Post Master Kalellya (033) 227 0250
Do (033) 227 0251
Post Master Kalkudah (065) 225 7218
Post Office (065) 225 7217
Post Master Kallar (067) 222 9568
Post Office (067) 222 9368
Chief Post Master Kalmunei (067) 222 9051
Fax (067) 222 9250
Post Office (067) 222 9252
Counter (067) 222 9207
Supyg Officer (067) 222 9253
Post Master Kalpitiya (032) 226 0242
Fax (032) 226 0892
Post Master Kalutara/Fax (034) 222 6250
Post Office (034) 222 2251
Mail Room (034) 222 2665
Supervising Officer (034) 222 2254
Post Master Kalutara Boh (034) 222 2370
Post Master Kaluwanchikudy (065) 225 0051
Fax (065) 225 0050
Post Master Kamburupitiya/Fax  (041) 229 2250
Post Office (041) 229 2251
Post Master Kamburugamuwa (041) 222 2450
Counter (041) 222 2661
Postmaster Kandana 223 6350
Post Office(Fax) 223 6440
Counter 245 2225
Post Master Kandapola
Telemail/Counter (052) 222 9551
Fax (052) 222 9809
Chief Post Masterpost Master (052) 222 9528
Post Master Kandegedara (055) 229 4254
Post Office Kandeketiya (055) 224 5650
Fax (055) 224 5825
Post Master Kandy (081) 222 2250
Tpr/C/Vtgms (081) 222 2452
Telemail Division (081) 223 4252
(081) 223 4253
Tgms (081) 222 2374
Fax (081) 223 3093
Post Master/Additional Chief Post Master (081) 222 2451
Counter (081) 222 2252
Do (081) 223 4070
Telemail (081) 222 2251
Post Shop
Locale (081) 223 4071
Mail Room
Supervising Officer (081) 223 4254
Cashier (081) 222 3740
Post Master Kandy Branch Office
Telemale/Counter (081) 222 2351
Post Office (Fax) (081) 222 3131
Kandy Central Super Market
Counter (081) 222 2357
Post Office
Chief Post Master/Post Master/Telemail (081) 223 2356
Post Master Kandy Secretariate
Counter (081) 222 3358
Post Office
Chief Post Master/Post Master/Telemail (081) 222 5164
Post Master Kandy Rural (081) 222 4484
Post Master Kantale/Fax (026) 223 4252
Fax (026) 223 4250
Post Office (026) 223 4251
Post Office Kapugollawa (025) 227 8413
Post Master Karainagar (021) 222 7089
Post Master Karandeniya (091) 229 1187
Fax (091) 229 0306
Post Office (091) 229 1116
Post Master Karatvu (067) 222 2000
Fax (067) 222 3665
Counter (067) 222 9251
Post Master Karaveddi (021) 226 4105
Fax (021) 226 3052
Counter (021) 226 3252
Karuwalagaswewa (032) 226 7921
Post Master Katabula (054) 224 0254
Post Master Kataragama/Fax (047) 223 5250
Fax (047) 223 6084
Katana (031) 224 1958
Post Office (047) 223 5252
Post Master Kattandudi (065) 224 6631
Fax (065) 224 6632
Post Office (065) 224 5499
Postmaster Katugastota (081) 249 9250
Fax (081) 249 7896
Kotugoda 229 6320
Post Office (081) 249 9251
Airport Camp Katunayake (031) 222 3199
Post Master Katukumnda (034) 222 2511
Post Master Katunayake 225 4347
Post Office 225 4348
Telegrams 225 4349
Post Master Katunayake I P Z 225 2762
Post Office 225 2351
Post Master Katuneriya (031) 225 5248
Post Master Katupotha (037) 224 7350
Do (037) 224 7203
Post Master Katuwana (047) 224 7250
Post Office Kaikawala (066) 222 0795
Post Master Kebithigollewa (025) 229 8650
Post Office (025) 229 8652
Post Master Kegalle (035) 222 2250
Post Office (035) 222 2254
Admn Office (035) 222 2251
Counter (035) 223 2116
Do (035) 222 2252
Telegrams (035) 222 2253
Fax (035) 222 2715
Post Master Kegalle Bazaar (035) 222 2113
Fax (035) 222 2106
Post Master Kegalle Kachcheri (035) 222 2780
Post Master Kehelwatta (038) 223 2015
Post Master Kekanadura (041) 226 4250
Fax (041) 226 4558
Kekunegolla (037) 224 7522
Post Office (041) 226 4251
Post Master Kekirawa (025) 226 4250
Post Office (025) 226 4251
Post Master Kelaniya 291 1555
Do 291 1040
Post Office Counter 2911333
Post Master Keppetipola (057) 224 5249
Fax (057) 224 4005
Post Office (057) 224 5248
Post Master Kilinochchi (021) 228 3950
Post Master Kinniya/Fax (026) 223 6251
Public Calls/Telegraphs/Telemail (026) 223 6860
Counter Post Master (026) 223 6250
Post Master Kirama (047) 224 5299
Kiribathgoda 291 1456
Post Master Kiriella (045) 226 5850
Do (045) 226 5551
Post Master Kirindiwela (033) 226 7250
Post Office (033) 226 7251
Post Master Kitulgala (036) 228 7550
Post Office Counter (036) 228 7552
Post Master Kobeigane (Fax) (037) 229 3055
Post Office (037) 229 3054
Post Mastert Kochchikade (031) 227 7250
Post Office (031) 227 7252
Post Master Koddaimunei (065) 222 3889
Post Office Koddaikallar (065) 225 0056
Post Master Kokkaddicholai (065) 222 4761
Post Master Kokuwil (021) 222 2750
Fax (021) 222 5015
Post Master Kollupitiya/Fax 257 4540
Post Office 257 3160
Counter 257 3447
Post Master Kolonnawa 257 2343
Post Office 257 2236
Post Master Kolonna (045) 226 0250
Post Office (045) 226 0251
Chief Post Master/Post Master/Counter Koongahawela (066) 224 6255
Post Master Konewewa (037) 227 5201
Kopay (021) 222 6978
Korase (033) 228 7874
Post Master Kosgoda (091) 226 4050
Post Master Koslanda/Fax (057) 225 7750
Post Office (057) 225 7751
Post Master Kotagala/Fax (051) 222 2445
Telemail (051) 222 5092
Counter (051) 222 5091
Post Master Kotapola (041) 227 1250
Post Master Kothmale/Fax Post Office (052) 225 9550
Telemail/Counter (052) 225 9552
Post Master Reg (Fax) (052) 225 9553
Chief Post Master Kotahena/Fax 243 4240
Post Office 243 4416
Sup Officer 232 6926
Post Master Kottawa 284 1868
Post Office 285 0342
Post Master Kottegoda (041) 225 9252
Post Office (041) 225 9253
Post Master Kotugoda 229 6320
Chief Post Master Kuliyapitiya/Fax (037) 228 1250
Rural Post Master (037) 228 1254
Counter (037) 228 1252
Telegrams (037) 228 1253
Fax (037) 228 3721
Post Master Kundasale/Telemail (Fax) (081) 242 3214
Rf Idd/Counter (081) 242 0535
Counter (081) 242 3213
Chief Post Master/Post Master (081) 242 2780
Kuruduwatta Bazzar (081) 235 4430
Post Master Kurunegala (037) 222 2250
Fax (037) 223 0748
Counter (037) 222 2252
Inquiries (Mail) (037) 222 2251
Chief Clerk (037) 222 2469
Rural Post Master (037) 222 2471
Sipr (037) 222 2254
Telegram (037) 222 2116
Mail Room (037) 222 2413
Cashier (037) 222 3197
Pot Master Kuruwita/Fax (045) 226 2250
Post Office (045) 226 2251
Post Master Pallegama Laggala Pallegama (066) 227 5050
Fax (066) 227 5098
Post Master/Post Office Counter Lindula (066) 227 5051
Chief Post Master/Post Master/Counter/Telemail/Fax (052) 225 8239
Psot Master Lunugala (055) 226 3950
Fax (055) 226 3608
Post Master Lunuwatta (057) 223 2725
Fax (057) 223 2750
Post Master Lunuwila (031) 225 5249
Fax (031) 225 2608
Post Master Madampe (032) 224 7650
Fax (032) 224 8598
Post Office (032) 224 7652
Post Office Madatugama (025) 226 4254
Post Master Madawachchiya (025) 224 5650
Fax (025) 224 5570
Post Office (025) 224 5651
Chief Post Master Post Master/Locale Madawala Bazaar (081) 247 6254
Rf Idd/Counter (081) 247 0056
/Telemail (081) 247 0055
Chief Post Master/Post Master/Telemail/Counter Madawala Harispattuwa (081) 249 0655
Post Office/Fax/Telemail/Counter Madawala Ulpotha (066) 224 7281
Post Master Madhu Church (023) 228 0025
Fax (023) 228 0050
Post Master Madolkele (081) 236 3250
Post Office/Telemail/Counter Madolkele (081) 236 3251
Madulsima (055) 226 3850
Fax (055) 226 3614
Post Master Madurankuliya (032) 226 8262
Post Master Maggona (034) 222 2781
Post Master Mahagama (034) 224 5153
Post Master Mahabage-Welisara 295 6271
Post Master Mahailuppallama (025) 224 9154
Post Master Maha Oya (063) 224 4029
Fax (063) 224 4050
Post Master Maharagama/Fax 285 0332
Post Office 285 0285
Telegrams 285 0453
Mahanamneriya (060) 280 2871
Chief Post Master/Post Master/Fax/Telemail/Counter Mahawela (066) 224 7250
Post Master Mahawewa (032) 225 4513
Post Master Mahiyangana (055) 225 7054
Fax (055) 225 8224
Post Office (055) 225 7250
Counter (055) 225 8259
Post Master Maho (037) 227 5282
Fax (037) 227 5250
Post Office (037) 227 5253
Do (037) 227 6013 (037) 227 6162
Telegrams (037) 227 5252
Post Master Makandura (041) 226 8525
Counter (041) 226 8252
Post Master Makola 296 3024
Fax 296 3988
Post Master Maligawatta 243 6245
Post Master Malwana 257 1522
Do 245 0827 245 0828
Post Office 257 1523
Post Master Mandur (065) 225 0062
Post Master Manipay (021) 222 2650
Fax (021) 222 5013
Post Master Manampitiya (027) 222 2167
Post Master Mannar (023) 223 2250
Do (023) 223 3125
Counter (023) 223 2251
Do (023) 225 0514
Fax (023) 223 2254
Post Master Mapakadawewa (055) 225 7249
Maradamunei (067) 222 9571
Fax (067) 222 3663
Maradagahamula (031) 224 6203
Post Master Maradana 269 5339
Post Office 269 4994
Post Master Maradankadawala (025) 226 4258
Post Office (025) 226 4259
Chief Post Master/Post Master/Fax/Telemail/Counter Marassana (081) 240 4297
Post Master Marawila (032) 225 4250
Fax (032) 225 4098
Post Office (032) 225 4251
Post Office Marudamunai (067) 222 3926
Posot Master Maskeliya/Fax (052) 227 7250
Fax/Locale (052) 227 7066
Counter (052) 227 7065
Post Office/Telemail (052) 227 7251
Chief Post Master Matale (066) 222 2250
Telemail (066) 222 2265
Post Master Rural (066) 222 2246
Mail Room Supervising Officer (066) 222 2254
Counter (066) 222 2252
Do (066) 222 4690
Post Master Matale Secretariat
Chief Post Master/Counter (066) 222 2780
Counter(066) 222 4692
Post Office (Fax) (066) 222 2504
Matale King St (066) 222 2151
Chief Post Master Matara (Fax) (041) 222 2264
Div Post Master (041) 222 2250
Post Master Rural (041) 222 2052
Supervising Officer (041) 222 2251
Inquiries (041) 222 2252
Cashier (041) 222 2253
Insp of Postman (041) 222 2254
Mail Room (041) 222 2654
Post Master Matara Fort (041) 222 2411
Post Master Matugama (034) 224 7250
Post Office (034) 224 7252
Telegrams (034) 224 7253
Post Master Mawanella (035) 224 7778
Fax (035) 224 6250
Telegrams (035) 224 6241
Counter (035) 224 7423
Post Master Mawathagama (037) 229 9250
Post Office (037) 229 9251
Do  (037) 229 8656
Fax (037) 229 8657
Post-Master Medagama (055) 226 5458
Post Office (055) 226 5455
Chief Post Master/Post Master/Telemail/Counter Medamahanuwara (081) 240 2250
Post Master Meegallewa (025) 226 9610
Post Master Medirigiriya (027) 224 8252
Fax (027) 224 8642
Post Master Meetiyagoda (091) 225 8381
Post Master Melsiripura (037) 225 0063
Post Master Fax/Telemail Menikdiwela (081) 257 5450
Post Office Counter (081) 257 5451
Chief Post Master/Post Master/Telemall Menikhinna (081) 237 5746
Fax (081) 2374301
Post Office (081) 237 4300
Post Master Meegahatenna (034) 228 4050
Post Office (034) 228 4052
Meetiyagoda (091) 226 0352
Post Master Middeniya (047) 224 7253
Post Master Mihintale (025) 226 6870
Fax
Post Master Minneriya (027) 224 6263
Post Master Minuwangoda 229 5250
Fax 299 9988
Communication Piyasa 229 9089
Post Office 229 5251
Counter 229 5252
Mirahawatta (Fax) (057) 224 4316
Post Master Mirigama (033) 227 3250
Fax (033) 227 6072
Do (033) 227 3253
Post Office (033) 227 3251
Telegrams (033) 227 3202
Post Master Mirissa (041) 225 0755
Post Master Monaragala/Fax  (055) 227 6250
Post Master Monaragala (055) 227 7130
Post Master Monaragala (055) 227 7133
Post Office (055) 227 6251
Telegrams (055) 227 6253
Post Master Monaragala Kachcheri (055) 227 6150
Post Master Moragollagama (060) 280 2870
Chief Post Master Moratuwa 264 5250
Post Office 264 5265
Mail Room (Fax) 264 5226
Supervising Officer 264 7132
Post Master Morawaka (041) 228 2250
Fax (041) 228 2548
Counter (041) 228 2251
Post Master Moronthota – Ctr  (035) 227 8652
Post Office Morontuduwa (038) 229 4707
Chief Post Master Mt Lavinia 271 2250
Post Office 271 2251
Mail Room 271 5276
Post Master Mulativu (021) 222 2406
Chief Post Master/Post Master/Telemail/Counter Mulgampola (081) 222 3363
Post Master Mulleriyawa New Town  257 8274
Post Office 257 8220
Telegrams 257 8250
Post Master Mundel (032) 222 4250
Post Master Murunkan (023) 223 2175
Muruthalawa (081) 241 2189
Counter Muruthalawa (081) 241 2216
Telemail Muruthalawa (081) 244 2217
Post Master Mutur/Fax  (026) 223 8250
Post Office/Telemail/Telegraph/Public Calls (026) 223 8251
Post Master Mutuwal 252 3125
Post Office 252 4522
Post Master Nagoda (091) 229 6415
Post Master Nagollagama (060) 280 2677
Post Master Nainamadama (031) 225 5250
Post Master Nainativu (060) 221 2345
Post Master Namunukula (055) 228 5150
Fax (055) 228 5242
Counter (055) 228 5243
Post Master/Fax/Telemail/Counter Nanuoya (052) 222 2858
Post Master Narammala/Fax  (037) 224 9252
Do (037) 224 9250
Fax (037) 224 8687
Post Master Nattandiya (032) 225 4252
Post Office (032) 225 4253
Post Master Naula (Fax) (066) 224 6250
Post Office (066) 224 6251
Do (066) 2246213
Telegrams (066) 224 6253
Post Master Nawagattegama (060) 280 2310
Post Master Nawalapitya/Fax  (054) 222 2250
Post Office Counter (054) 222 2251
Supervising Officer/Telemail (054) 222 2254
Nawamedagama  (027) 225 0007
Chief Post Master/Post Master/Counter Nawatispane (054) 224 0252
Post Master Neboda (034) 222 2050
Post Office (034) 224 2052
Post Master Negombo (031) 223 8000
Counter Negombo (031) 222 2650
Counter Negombo (031) 222 2626
(031) 222 2252
Fax Counter Negombo (031) 222 4903
Communication Piyasa Negombo (031) 222 3055
Inquiries Negombo (031) 222 2251
Supervising Officer Negombo (031) 222 2254
Post Office Negampaha/Fax (025) 225 0200
Post Master Nelundeniya (035) 228 2103
Counter Nelundeniya (035) 228 2627
Counter Nelundeniya (035) 228 2628
Fax Nelundeniya (035) 228 2597
Neluwa (091) 222 4476
Niriyakulam (024) 222 0893
New Kattankudy (065) 224 6695
Post Master Nikadalupota (037) 226 4052
Fax (037) 226 4050
Post Master Nikaweratiya (037) 226 0271
Post Master Nikaweratiya (037) 226 0824
Post Office Nikaweratiya (037) 226 0273
Post Master/Fax/Telemail Nilavely (026) 223 2250
Post Office (026) 223 2251
Chief Post Master/Post Master/Faxnelemail/Counter Nildandahinna (052) 227 9153
Post Master Nintavur (067) 225 0050
Post Master Nintavur (067) 225 0503
Fax Nintavur (067) 2251029
Post Master Nittambuwa (033) 228 7255
Fax Nittambuwa (033) 229 5550
Post Office Nittambuwa (033) 228 7256
Telegrams Nittambuwa (033) 228 7257
Post Master Nivitigala (045) 227 9250
Post Office Nivitigala (045) 227 9252
Post Master/Fax Nochchiyagama (025) 225 7850
Counter Nochchiyagama (025) 225 7851
Nooraicholai (032) 226 8705
Fax Nooraicholai (032) 226 8785
Chief Post Master Nugegoda/Fax 285 2755
Post Office Nugegoda 285 2155
Telegrams Nugegoda 285 2719
Supervising Officer Nugegoda 285 3452
Post Master Nuwara Eliya (052) 222 2250
Fax Nuwara Eliya (052) 223 5724
Counter Nuwara Eliya (052) 222 2251
Counter Nuwara Eliya (052) 223 5508
Locale Nuwara Eliya (052) 223 5723
Supervising Officer Ipr (052) 222 2254
Post Master Oddamavadi (065) 225 7772
Fax Oddamavadi (065) 225 7715
Post Master Okkampitiya (055) 227 3795
Post Master Oluwil (067) 225 5332
Fax (067) 225 5050
Post Master Opanayaka (Fax) (045) 227 0211
Post Office Opanayaka (045) 227 0150
Post Office Opanayaka (045) 227 0152
Post Master Ovilkanda (066) 222 5152
Post Office (066) 222 5153
Post Master Padaviya/Fax (025) 225 3200
Post Master Padalangala (047) 222 0155
Post Master Padiyapalella  (052) 228 7427
Telemail/Counter/Fax (052) 228 7005
Post Master Padiyatalawa (063) 224 6050
Post Master Padukka 285 9096
Post Office (011) 285 9028
Post Master Pahala Maragahawewa (025) 225 7719
Post Master Payagala (034) 222 2768
Post Office Payagala (034) 222 2772
Counter Payagala (034) 222 2753
Post Master Palamunai (067) 225 5051
Post Master Palamunai (067) 225 5331
Counter (Fax) Palamunai (067) 225 5307
Post Master Palatuwa (041) 222 2665
Post Master Palapathwala (066) 222 5888
Chief Post Master/Telemail/Fax (066) 222 4688
Chief Post Master/Telemail (066) 224 7828
Post Office Counter Pallepola (066) 224 7296
Post Office Palawiya (032) 226 5332
Post Master Palawiya (032) 226 9352
Post Master Pallama (032) 222 4928
Post Master Pallebedda (045) 224 1153
Post Master Pallebedda (045) 224 1351
Pallewela (033) 227 0250
Panwilatenna (066) 280 1875
Chief Post Master/Post Master Telemail Pamunugama 223 6067
Post Master Pamunugama 223 6230
Counter Pamunugama 224 5432
Fax Pamunugama 224 9394
Chief Post Master/Fax Panadura (038) 223 2250
Counter Panadura (038) 223 2251
Telegrams Panadura (038) 223 2626
Supervising Officer Panadura (038) 223 2106
Cashier Panadura (038) 223 2310
Mail Room Panadura (038) 223 2677
Post Master Pannala/Fax (037) 224 6165
Do (037) 224 6052
Fax (037) 224 6050
Post Master Pannipitiya 285 0327
Post Office Pannipitiya 285 0220
Post Master Telemail/Counter Panvila (081) 247 6351
Post Master Parakaduwa (036) 225 8350
Post Office (036) 225 8158
Post Master Passara (055) 228 8250
Post Master Passara (055) 228 8825
Post Master Passara (055) 228 8626
Post Office Paththampitiya (035) 226 5209
Post Office Pelgahatenna (055) 228 8217
Post Master Pelmadulla (Fax)  (045) 227 4350
Post Office Pelmadulla (045) 227 4351
Post Master Pemaduwa (025) 222 2210
Post Master Peradeniya (081) 238 8250
Post Office Peradeniya (081) 238 8251
Fax Peradeniya (081) 238 6442
Locale Peradeniya (081) 238 6441
Cashier Peradeniya (081) 238 8116
Counter Peradeniya (081) 238 6432
Internet Peradeniya (081) 238 6435
Internet Peradeniya (081) 238 8254
Telemail Peradeniya (081) 238 6433
Post Master Periyamulla (031) 222 2010
Periyaporativu (065) 225 0054
Post Master Pesalai (023) 223 2179
Post Master Pettah/Fax 232 7134
Post Office 232 5027
Supra Officer 243 6370
Post Master Pilimatalawa (081) 257 5270
Rf Idd/Telemail Pilimatalawa (081) 257 7170
Rf Idd/Telemail Pilimatalawa (081) 257 5270
Chief Post Master/Locale Pilimatalawa (081) 257 5248
Post Master Plliyandala 261 4208
Post Office Plliyandala 261 4204
Post Master Pinnawala (045) 2050530
(045) 2050720
Post Office Pitabeddara (041) 228 1250
Post Master Pitagaldeniya (035) 228 9003
Post Master Pitigala (091) 229 1256
Post Master Poddala (091) 229 2375
Post Master Point Pedro (021) 226 3006
Post Master Point Pedro (021) 226 3250
Fax Point Pedro (021) 226 3053
Chief Post Master Polgahawela   (037) 224 3250
(037) 224 3293
(037) 224 2425
(037) 224 2480
Post Office Polgahawela (037) 224 3252
Inquiries Polgahawela (037) 224 3251
(037) 224 3406
Fax Polgahawela (037) 224 2319
Post Master Polgasowita 278 0375
Chief Post Master/Post Master/Telemail Polgolla (081) 249 7473
Fax (081) 249 9356
Rf Idd/Counter (081) 249 4210
Post Master Polonnaruwa (027) 222 2250
Fax Polonnaruwa (027) 222 5861
Telegrams Polonnaruwa (027) 222 2254
Supervising Officer Polonnaruwa (027) 222 2251
Sacred City Post Office Polonnaruwa (027) 222 2252
Fax Sacred City Post Office Polonnaruwa (027) 222 5450
Post Master Polpithigama (037) 222 3989
Post Master Pothuwil (063) 224 8458
Post Office Pothuwil (063) 224 8459
Post Office Pothuwil (063) 224 8460
Post Office Pothuwil Counter (063) 224 8051
Post Office Pothuwil Fax (063) 224 8050
Post Master Pothuhera (037) 223 7565
Post Master Pundaluoya (051) 223 3250
Pungudulivu (060) 221 3176
Post Master Pulmoddai (026) 222 6150
Post Master Pulastigama (027) 224 2250
Post Master Fax Pulastigama (027) 224 2463
Chief Post Master/Post Master/Telemail Pussellawa (081) 247 8251
Post Office Pussellawa (081) 247 8253
Chief Post Master Puttalam (032) 226 5250
Fax Puttalam (032) 226 5252
Post Office Puttalam (032) 226 5251
Post Office Puttalam (032) 226 5276
Post Master Raddolugama 229 2743
Post Office Raddolugama Counter 229 2650
Post Master Ragama/Fax 295 9251
Post Office Ragama Telegrams 295 9252
Post Master Rajawella/Fax (081) 237 4206
Chief Post Master Rajawella (081) 237 5747
Post Office Counter Rajawella (081) 237 4207
Post Master Rakwana/Fax (045) 224 6250
Post Office Rakwana (045) 224 6252
Post Master Ramboda (052) 225 9506
Post Office Counter Rakwana (052) 225 9551
Post Master Rambukana (035) 226 5263
Post Office- Counter Rambukana (035) 226 5250
Post Office Rambukana Telegrams/Fax (035) 226 5251
Post Master Rambukkana Bazar (035) 226 5210
Post Office Rambukkana Bazar (035) 226 4241
Post Master Rammutugala 297 1287
Post Master Rajgama (091) 226 7086
Post Master Ratmalana 263 4250
Post Office Ratmalana 263 4251
Chief Post Master Ratmale (041) 225 9227
Post Master Ranapura (045) 222 2250
Post Master Ranapura (045) 222 2386
Psot Office Fax Ranapura (045) 222 2556
Post Office Ranapura (045) 222 2252
Post Master Counter Rantembe (055) 224 5754
Msofficer (045) 222 2026
Post Master Secretariate Ratnapura (045) 222 2802
Post Master Ratnapura Rural  (045) 222 2386
Post Master Rattota Counter (066) 225 5251
Chief Post Master Rattota (066) 225 5250
Post Office Rattota Fax (066) 225 5592
Post Office Rattota Telemail (066) 225 5609
Post Master Ridigama (037) 225 2050
Post Office Ridigama (037) 225 2084
Post Master/Counter Rikillagaskada (081) 236 5255
Chief Post Master Rikillagaskada (081) 236 5752
Post Office/Telemail Rikillagaskada (081) 236 5257
Post Master Ruwanwella (036) 226 6250
Post Office Ruwanwella Fax (036) 226 7356
Post Office Ruwanwella (036) 226 6251
Post Master Sainthamarathu (067) 222 3925
Post Office Fax Sainthamarathu (067) 222 3664
Post Office Counter Sainthamarathu (067) 222 9573
Post Master Samanthurai (Fax) (067) 226 0251
Post Office Samanthurai (067) 226 1117
Post Office Counter Samanthurai (067) 226 0250
Post Office Sarasavipaya 244 8791
Post Master Seeduwa (011) 225 3551
Sprinweli (055) 222 2750
Chief Post Master Post Master Senkadagala (081) 222 2450
Post Office Senkadagala Telemail/Counter (081) 222 3366
Post Master Sethsiripaya 286 5164
Post Master Sevanagala (047) 223 1350
Chief Post Master/Post Master Counter Sigiriya (066) 223 1938
Post Master Sippikulam (025) 226 6551
Post Master Siripura/Fax (027) 225 0003
Siyambalagaskotuwa (037) 224 9353
Do (037) 224 7552
Post Master Siyambalanduwa  (055) 222 2136
Post Master Slave Island 243 5147
Post Office Slave Island 232 5017
Post Master Sri Jayawardanapura 286 2803
Post Office 286 2114
Post Master Suriyawewa Town  (047) 228 9050
Post Master Talatuoya (081) 240 4251
Post Master Talawa (025) 227 6250
Post Office (025) 227 6251
Post Master Tambuttegama/Fax (025) 227 6252
Post Office (025) 227 6253
Talaimannar (023) 223 3019
Chief Post Post Master Master/Fax Talawakele (052) 225 8250
Post Office Telemail/Counter Talawakele (052) 225 8251
Post Office Talawathugoda 286 2483
Post Master Talgaswela (091) 229 6450
Post Master Tanamalwlla (047) 223 4050
Fax (047) 228 5119
Post Office (047) 223 4052
Post Master Tangalle/Fax (047) 224 0250
Fax (047) 2242419
Counters (047) 224 0252
Supervising Officer (047) 224 0251
Post Master Telemail Teldeniya (081) 237 4276
Ellippalla (021) 222 7532
Post Office (081) 237 4364
Post Master Telijjawba (041) 224 0250
Post Master Tihagoda (041) 224 5250
Thimkkovil (067) 226 5251
Fax (067) 226 5151
Post Master Tirukkovil (063) 222 9751
Post Master Tissaharamaya (047) 223 7250
Fax (047) 223 9187
Post Office (047) 223 7252
Telgrams (047) 223 7376
Post Master Tissamaharamaya Sacred City (047) 223 7200
Fax Tissamaharamaya Sacred City (047) 223 9414
Post Office Tissamaharamaya Sacred City (047) 223 7254
Post Master Telemail/Telegraph Toppur (026) 222 6850
Chief Post Master Trincomalee (026) 222 2056
Chief Post Master Trincomalee (026) 222 2251
Fax Trincomalee (026) 222 2250
Cashier Post Shop/Telemail Trincomalee (026) 222 2265
Counters Trincomalee (026) 222 2372
Counters Trincomalee (026) 222 2252
Supervising Officer Mail Room Trincomalee (026) 222 2358
Post Master Thulhiriya (037) 227 8253
Post Master/Fax/Telemail/Counter/Locale Ududumbara (081) 240 2251
Post Master Fax/Telemail/Counter Udapussellawa (052) 226 9351
Post Master Udawalawa (047) 223 3250
Post Master Udubaddawa (037) 228 6555
Post Master Udubaddawa (037) 228 6556
Post Master Udugama (091) 228 5052
Post Master Udugampola (033) 222 2456
Post Master Uhana (063) 222 2350
Uhumeeya (037) 223 8502
Post Office (063) 222 2351
Post Master Unawatuna (091) 222 2180
Post Master Ukuwela (066) 224 4626
Ipr/Ca/Tgms (066) 224 4526
Fax (066) 224 2093
Post Office (066) 224 2182
Ullalapola (031) 224 6205
Post Master Undugoda (035) 227 8651
Post Master Uragasmanhandiya (091) 562 5036
Do (091) 562 5016
Urapola (033) 228 0258
Post Master Urubokka (041) 227 2250
Post Master Urugamuwa (041) 225 5217
Post Master Urampirai (021) 222 2447
Fax (021) 222 5016
Post Master Ussapitiya (035) 224 6210
Post Master Uva Paranagama  (057) 224 5252
Post Master Valachcenai/Fax  (065) 225 7719
Post Office (065) 225 7251
Vaddukoddai (021) 222 7426
Post Office Vahaneri (065) 225 7270
Post Master Vakarai (063) 224 4010
Post Master Valvettiturai (021) 226 3884
Fax (021) 226 3548
Post Master Vannarponnai (021) 222 2253
Fax (021) 222 5017
Post Shop (024) 222 2112
Fax (024) 222 4110
Vankalai (023) 223 2170
Post Master Vavuniya (024) 222 2250
Counters (024) 222 2252
Supervising Officer (024) 222 2254
Post Master Velanai (021) 222 2533
Chief Post Master/Fax/Counfer Velamboda (081) 231 5355
Post Master Veliveriya (033) 225 5232
Post Master Veliveriya (033) 225 5250
Post Master Veyangoda (033) 228 7250
Fax Veyangoda (033) 229 4901
Post Office Counter Veyangoda (033) 228 7252
Telegrams Veyangoda (033) 228 7253
Telegrams Veyangoda (033) 228 7254
Insp of Uniform Staff (033) 228 7251
Post Master Vijithapura (025) 226 4256
Post Master Wadduwa (038) 223 2697
Post Office (038) 223 2453
Counters (038) 223 2451
Wauda (037) 229 9243
Post Master Waga (036) 225 5254
Post Office Waga (036) 225 5255
Post Master/Telemail/Counter Wahakotte (066) 228 9216
Deputy Chief Post Master/Post Office (066) 228 9355
Post Master Waikkala (031) 227 7338
Post Master Walasgala (041) 225 5207
Telegrams Walasgala (041) 225 0253
Post Master/Fax Walasmulla  (047) 224 5250
Post Office Walasmulla (047) 224 5252
Post Master/Counter Walapane (052) 227 9150
Chief Post Master Walapane (052) 227 9455
Telemail Walapane (052) 227 9483
Fax Walapane (052) 227 9482
IPR//CA/TGMS (052) 227 9481
Post Master Wanduramba (091) 229 2254
Post Master Wanchawela (091) 222 2183
Post Master Warakapola (035) 226 7250
Fax Warakapola (035) 226 8659
Post Office- Counter Warakapola (035) 226 7251
Counter Warakapola (035) 226 7252
Post Master Wariyapola (037) 226 7250
Fax Wariyapola (037) 226 7673
Post Master Waskaduwa (034) 222 7970
Post Office (034) 222 7971
Chief Post Master/Post Master/Counter Watagoda (051) 223 6050
Chief Post Master/Post Master/Counter Watawala (051) 223 7250
Post Master Wattala (011)2947085
Post Master Wattala (011)4949986
Communication Piyasa Wattala (011)4949991
Fax 294 7085
Post Office 293 2251
Post Master Wattegama/Fax (081) 247 6250
Post Office (081) 247 6251
Telegrams (081) 247 6252
Post Master Watugedara (091) 225 8478
Post Office (091) 225 8300
Post Master Weeraketiya/Fax  (047) 224 6250
Post Office (047) 224 6252
Post Master Wannivasnayakapura (060) 280 2715
Post Master/Fax/Telemail/Counter Weligalla (081) 231 0373
Post Master/Fax Weligama (041) 225 0250
Post Office Counter Weligama (041) 225 0251
Post Master Welimada/Fax (057) 224 5250
Post Master Welimada (057) 224 4008 | (057) 224 4004
Post Office Welimada (057) 224 5251
Telegrams Welimada (057) 224 5253
Post Master Welikanda (027) 225 9002
Fax Welikanda (027) 225 9089
Welipennaganamulla (032) 225 6550
Post Master Welipitiya (041) 225 0296
Post Master Wellawatta 258 3333
Post Office Wellawatta 258 5829
Supervising Officer Wellawatta 258 6791
Wellawa (037) 223 5699
Post Master Wellawaya (055) 227 4850
Post Master Wellawaya (055) 227 4852
Telegrams Wellawaya (055) 227 4453
Fax Wellawaya (055) 227 4411
Wannivasnayakapura (060) 280 2715
Post Master Wennappuwa (Fax) (031) 225 5251
Post Office (Fax) (031) 225 6821
Post Master Werellagama (081) 249 9550
Post Office (081) 249 9551
Post Master Weuda (037) 229 9243
Post Master Wilgamuwa (066) 225 0063
Fax (066) 225 0112
Post Master World Trade Centre 234 6930
Counters 234 6931
Fax 234 6933
Post Master Yakkala (033) 222 2402
Fax (033) 223 1681
Counter (033) 222 2055
Post Master Yakkalamulla (091) 228 6052
Yakwila (Fax) (037) 224 6096
Chief Post Master/Fax/Telamail/Counter – Yatawatta (066) 222 1728
Counter– Yatiyantota (036) 227 0250
Post Master/Fax (036) 226 6254
Walipenna Post Office 0344925646