විමසීම්

If you have any queries or clarifications on Sri Lanka Post or the services offered by the Department, please feel free to contact us using any of the following methods.

Contacts : +94 0112328301-3 (Tel) , + 94 011 2440555 (Fax)

විද්‍යුත් ලිපිනය : info@slpost.lk / pmg@slpost.lk

ලිපිනය:

තැපැල්පති ,
තැපැල් මූලස්ථානය ,
ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත,
කොළඹ 01000 ,
001000 ,
ශ්‍රි ලංකා

මූලස්ථාන දුරකතන අංක | ප්‍රධාන කාර්යාල දුරකතන අංක | උප තැපැල් කාර්යාල දුරකතන අංක 1 කොටස | උප තැපැල් කාර්යාල දුරකතන අංක 2 කොටස