හොංකොං තැපැල් පරිපාලනය විසින් කොරා්නා වෛයිරසය පැතිරයාම වැලැක්වීමට ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග හේතුවෙන් තැපැල් කටයුතු සඳහා බාදා ඇතිවිය හැකි බැවින් පහත සඳහන් රටවල් සඳහා යොමුවන ගුවන් හා මුහුදු තැපෑල බොහෝ ප්‍රමාදයට ලක් විය හැක

Sea Mail: – Hong Kong, China, Netherlands, New Zealand, Antilles (Netherlands Antilles), French Polynesia, Korea North , Korea South , Macao, Vietnam, St Helena, St Pierre and Miquelon, Willis and Futuna Island

Air Mail:- Korea North , Mongolia, China, Hong Kong, Cambodia, Myanmar, Nauru, Vietnam

E.M.S :- Hong Kong, China,Information to ship your cross border e-commerce goods through Asia Pacific postal Network


 

Regulation made under Section 45 of the Post Office Ordinance-
All types of Money Orders issued with effect from 01-01-2016 to 31-12-2016

Notice:

It is observed that false propaganda is being circulated in the Social Media for recruitment of Management Assistant positions of the Sri Lanka Post. No such publication has been made by the Sri Lanka Post. I would like to inform If any recruitment of the Postal Department of Sri Lanka, no other way than a notice published by the government gazette or the national news papers or the departmental official web site. I also kindly request that people do not fall prey to such advertisements.

Ranjith Ariyaratne-Postmaster General


Notice issued by the Department of Posts of Sri Lanka to the General Public and the Manufacturers of Envelopes-Click Here


Notice:- Air Mail for Yeman is temporary stopped.


Fraudulent Scam Emails Using the Name of the Department of Posts Sri Lanka and Logo

We would like to bring to the notice of the general public that several variants of data scam emails purporting to be sanctioned by the Department of Posts Sri Lanka (DoP SL or Sri Lanka Post) and may appear on web site header containing the DoP SL logo.
The scam e-mails instruct potential victims to contact the DoP SL or fill a form of survey, to enable them receives Mobile Phones as beneficiaries.
If you have already received such e-mail, you are advised to terminate all further contacts with the scammers, and, in the event that you have sent them funds, or anything please contact your local law enforcement agency immediately.

Postmaster General – Sri Lanka


Our Services

Domestic Mail International Mail Money Transfer
The postage on inland letters shall be prepaid by means of postage… Universal Postal Union is an umbrella organization of UNDP and all countries,.. A “Money Order” is an order granted by the Post Office for the payment of a sum ..
EMS Logi Post Speed Post Courier Service
EMS, which is a postal express service for documents and merchandise… Speed Post Courier Tracking is an online service to track …
Utility Bill Payments EPF/ETF Payments Examination Payments
Pension and Social Payments Banking e Telemail
e-Channelling Postal Insurance Vehicle Traffic Fine